News

01/08/2016

Dilyn Doctoriaid y Dyfodol ar Gyfres Deledu

Bydd cyfres deledu yn edrych ar sut mae Ysgol Meddygaeth flaenllaw o Gymru yn paratoi cenhedlaeth newydd o feddygon ar gyfer gofynion anferth y Gwasanaeth Iechyd. Mae'r gyfres Doctoriaid Yfory yn cael ei lansio ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni. Mae'r rhaglen ddogfen, fydd yn cael ei darlledu ar S4C o nos Fawrth, 13 Medi, yn dilyn 15 o fyfyrwyr meddygol yn Yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd. Rhwng 18 a 23 mlwydd oed, mae'r myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yma yn dod o wahanol gefndiroedd ac ardaloedd o Gymru, ond mae eu hymroddiad at feddygaeth yn eu huno. Mae camerâu Green Bay wedi bod yn dilyn y myfyrwyr am 12 mis mewn ysbytai a meddygfeydd teulu ledled Cymru. Mae'n gyfres saith-rhan, wedi ffilmio mewn partneriaeth ag Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, mewn theatrau llawdriniaeth, meddygfeydd, wardiau ysbytai a'r cyfleusterau hyfforddi clinigol o’r radd flaenaf ar Gampws Ysbyty’r Brifysgol. Roedd cydweithrediad parod staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn allweddol er mwyn cael ffilmio’r myfyrwyr, cleifion a’r staff a dilyn eu datblygiad fel meddygon ymroddedig a galluog. Dywedodd cynhyrchydd y gyfres Llinos Griffin-Williams: "Mae'r gyfres yn bwrw golwg unigryw y tu ôl i'r llenni ar ysgol feddygol arloesol sy’n helpu i ddatblygu myfyrwyr ifanc dibrofiad yn feddygon, llawfeddygon ac ymgynghorwyr y dyfodol.   "O ddiogelwch yr ystafell ddosbarth, i realiti caled yr Uned Ddamweiniau ac Argyfwng, rydym yn edrych ar yr heriau emosiynol, meddyliol a chorfforol sy'n wynebu’r myfyrwyr hyn, wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer rhai o swyddi mwyaf heriol ein gwlad. "Yn bortread grymus ac emosiynol ar brydiau, mae’r gyfres yn edrych ar y realiti o baratoi ar gyfer proffesiwn unigryw a hynny trwy ddilyn y fyddin o diwtoriaid, meddygon a nyrsys sy’n llunio’r genhedlaeth nesaf o feddygon. Mae cynhyrchu’r gyfres wedi bod yn brofiad gostyngedig ac ysbrydoledig iawn. "Mae ein taith yn mynd â ni ar hyd a lled Cymru ac mor bell â Seland Newydd a Thonga, ond bydd y daith bersonol ac emosiynol yn mynd â ni i gyd ar siwrnai hwy fyth." Mae’r Ysgol Meddygaeth yn darparu profiadau clinigol ar hyd a lled Cymru gyfan ac mae hynny’n golygu bod y myfyrwyr yn dod yn gyfarwydd â darpariaeth gofal iechyd amrywiol iawn yng Nghymru a gwahanol anghenion ein cymunedau. Gan fod y profiad dysgu mor eang, mae 55% o’r myfyrwyr wedi dewis aros yng Nghymru eleni i ymgymryd â’u swyddi Sylfaen cyntaf. Mae'r myfyrwyr yn dysgu am feddygaeth mewn pob math o gymunedau yng Nghymru; ond mae'r pwyslais bob amser yn bennaf ar ofal y cleifion. Meddai Dr Awen Iorwerth, o Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd: "Mae lles y claf yn ganolog i’r holl brofiad o ddysgu yma yng Nghaerdydd, ac felly y dylai fod drwy gydol gyrfaoedd y meddygon. Ein nod yw trawsnewid pobl ifanc sy'n gwneud yn dda mewn arholiadau yn feddygon ifanc, ymroddedig, cydymdeimladol a hapus. Mae Cymru yn ficrocosm o lawer o gymdeithasau ac mae ein gwlad ni’n ystafell ddosbarth wych ar gyfer addysgu ein myfyrwyr am bob agwedd ar feddygaeth a hefyd yn rhoi blas iddyn nhw ar y gwahanol ffyrdd o fyw y mae’r gwaith yn ei gynnig iddyn nhw." Mae Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi torri tir newydd mewn gwahanol agweddau o waith meddygol, ac un agwedd ar y gwaith hwn yw defnyddio mwy nag un iaith ar gyrsiau hyfforddi. Gan weithio ar y cyd â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae’r Ysgol yn paratoi myfyrwyr i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ychwanegodd Llinos Griffin-Williams, "Bydd nifer o'r myfyrwyr yn dewis gweithio mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru, gan ddychwelyd i'r cymunedau lle cawson nhw eu magu. Mae'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru wedi rhoi pwyslais mawr ar baratoi meddygon a nyrsys ar gyfer gweithio mewn ardaloedd lle mae canran sylweddol o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg. Mae Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, trwy gydweithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi arloesi wrth baratoi myfyrwyr meddygol ar gyfer gweithio mewn cymdeithas ddwyieithog. " Bydd rhagor o wybodaeth am y gyfres, ynghyd â phortreadau o’r myfyrwyr i’w cael yn nes at ddyddiad darlledu ym mis Medi. 

01/08/2016

Student Doctors Profiled in New Series

A major TV documentary series will look at how a leading School of Medicine is preparing a new generation of doctors for the ever-growing demands of the NHS. The series Doctoriaid Yfory (Tomorrow's Doctors) – is being on the National Eisteddfod field in Abergavenny. The documentary, to be broadcast on S4C from Tuesday 13 September, follows 15 medical students at the Cardiff University - School of Medicine. Ranging between 18 and 23 years old, these Welsh-speaking students come from various backgrounds and areas of Wales, but they are all united by a passion for medicine. Green Bay’s cameras have been following the students for 12 months in hospitals and general practices all over Wales. The seven-part series, filmed in partnership with Cardiff University’s School of Medicine, has enjoyed unrivalled access to operating theatres, surgeries, hospital wards and the multi million pound clinical training facilities at the University Heath Campus. The access was made possible by the NHS staff who supported the series and most crucially are key in the teaching and development of the students.as they grow into caring, committed and highly able doctors. Green Bay’s Series Producer Llinos Griffin-Williams said: "The series provides a unique behind-the-scenes portrayal of how a pioneering School of Medicine helps shape these young, often raw, and certainly inexperienced undergraduates into the doctors, surgeons and consultants of the future. "From the safety of the classroom, to the stark reality of A&E, we look at the emotional, intellectual and physical challenges facing these students, as they prepare for some of the country's most demanding jobs. “Challenging and at times incredibly moving the series looks at the reality of preparing for a unique profession as an army of tutors, doctors and nurses shape the next generation of physicians. This has been a humbling and inspiring series to produce. “Our journey takes us all over Wales and as far as New Zealand and Tonga, but the personal, emotional journey will take us all on an even longer journey." This All-Wales breadth of clinical experience provided by the School of Medicine means that the students become familiar with Welsh healthcare provision and the needs of our communities. This is reflected in the 55% who have chosen to stay in Wales this year for their first Foundation post. The students learn about medicine in all kinds of communities in Wales; but the emphasis is always primarily on patient care. Dr Awen Iorwerth, from Cardiff University’s School of Medicine said: “The patient is central to the student's learning experience in Cardiff, as they should be throughout a doctor's career. Our aim is to transform young people who do well in exams into committed, empathic and happy young doctors. Wales is a microcosm of many societies and is a wonderful classroom to teach our students about all aspects of medicine and to give them a taste of the various lifestyles a doctor can have.” Cardiff University’s School of Medicine has broken new ground in various aspects of medical trading, one being the use of a second language as part of their courses. Working in collaboration with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Welsh National College), they are preparing students to work through the medium of Welsh. Llinos Griffin-Williams adds, "A number of the students will choose to work in rural areas of Wales, returning to the communities where they were brought up. The National Health Service in Wales has put great emphasis on preparing doctors and nurses for work in areas where a significant percentage of the population is Welsh speaking. The Cardiff University School of Medicine has pioneered in collaboration with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol in preparing medical students for a bilingual society." More information about the series, along with student profiles will follow nearer to transmission in September. 

16/06/2016

Green Bay’s Korean Deal puts it on top of the World!

Green Bay’s Korean Deal puts it on top of the World!

Page 1 of 25 1 2 3 423 24 25

Recent Production Work